OGC сервиси

Размена података путем интернета у савременом свету је од велике важности. Значај просторних података препозната је у свим областима деловања државне управе, локалне самоуправе, научне заједнице и привреде.

С обзиром на комплексност просторних података у односну на непросторне, као и потреба да се овакви подаци стандардизују и утврде правила размене, основана је међународна организација Open Geospatial Consortium (OGC). Од настанка па све до данас, OGC је водећа институција која дефинише међународне стандарде за креирање, размену и корићење просторних података на светском нивоу.

OGC стандарди подстичу развој услуга просторних података и усмеравају целокупну заједницу на коришћење просторних информација и веб сервиса у разноразним десктоп и веб апликацијама, као и ка развоју истих.

Тренутно постоји више од 30 дефинисаних стандарда у оквиру OGC стандардизације, од којих се за размену података путем интернета најчешће користе Web Map Service и Web Feature Service.. У наредном периоду, у склопу Националне инфраструктуре геопросторних података планирано је успостављање функционалног система који ће омогућити размену просторних података на државном нивоу коришћењем ових стандарда.

Списак и опис сервиса

OGC services geosrbija Регистар просторних јединица

Просторна презентација административних, катастарских и статистичких јединица.

OGC services geosrbija Дигитални катастарски план

Просторни подаци о парцелама и објектима са њиховим основним информацијама.

OGC services geosrbija Адресни регистар

Основни и јавни регистар кућних бројева, улица и тргова у насељеном месту.

OGC services geosrbija Основни земљишни покривач

Физичка и биолошка покривеност земљине површине укључујући вештачке површине.

OGC services geosrbija Номенклатура статистичких јединица

Статистички функционалне територијалне целине (настале груписањем територнијалних целина нижег нивоа).

OGC services geosrbija Сателитски снимци 2015 - 2016

Геореференцирани снимци Земљине површине прикупљени сателитским сензорима.

OGC services geosrbija Топографска база података 1 : 250.000

Скуп података о простору садржи: објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф и водове.

OGC services geosrbija Агломерација

Полигон изграђеног земљишта (унитар И у близини) неког насељеног места, шире градско подручје.

OGC services geosrbija

Web Map Service (WMS) представља стандардно окружење за прослеђивање карата путем интернета као скуп геореференцираних сличица одређеног формата.WMS протокол дефинисан је од стране Open Geospatial Consortium (OGC) и може да садржи један или више скупова података.

OGC services geosrbija

Web Feature Service (WFS) представља стандардно окружење за прослеђивање, претраживање и анализу атрибута и геометрије одређених просторних скупова података у векторском формату путем интернета коришћењем Geography Markup Language (GML) стандарда.

OGC services geosrbija

Web Map Tile Service (WMTS) представља најбржи могући начин постизања доступности и скалабилности претходно креираних геореференцираних сличица, које не захтева процесирање или корићење својстава ових сличица. Најчешће се користи за прослеђивање података који се прикупљају у одређеним временским епохама и за које не постоји потреба за фреквентним ажурирањем, као што су сателитски или авионски ортофото снимци.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА
11040 Београд, Србија